Головна » Умови співпраці » Альтернативне завдання для автора перед початком співпраці

Альтернативне завдання для автора перед початком співпраці

умови співпраці>>початок співпраці>>авторський гонорар>>штрафні санкції>>причини припинення співпраці >>пробне завдання>>альтернативне завдання

Для оцінки професіонального рівня автора перед початком співпраці, як один з варіантів пробного завдання, ми пропонуємо підготувати коротку статтю на тему: особливості виконання наукової роботи в виконанні якої автор зацікавлений. Наприклад це може бути магістерські роботи, курсові чи дисертації з певної спеціальності.

Данна стаття виконується виключно на основі досвіду автора з написання наукових робіт на замовлення. В статті можна коротко описати поради автора стосовно того в якій послідовність краще виконувати роботу, на що необхідно звернути особливу увагу, де брати джерела, які найрозповсюдженіші помилки і як їх не допускати, інші корисні поради автора.

Приклад статті наводимо нижче:

Особливості виконання магістерської роботи з бухгалтерського обліку та аудиту

Основною відмінністю магістерської роботи з бухгалтерського обліку та аудиту від курсової та випускної бакалаврської кваліфікаційної роботи є рівень її науковості. Виходячи з цього, до магістерської роботи висуваються більш високі вимоги, а саме:

1. Магістерська робота обов’язково повинна мати наукову новизну. Це може бути методика обліку, аналізу, аудита або контролю досліджуваного об’єкта, процесу чи явища, що підлягає відображенню у системі бухгалтерського обліку. Узагальнюючи підходи та способи до формування наукової новизни в дипломній робота за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерській облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності), можна запропоновувати такі варіанти:

  1. У розділі щодо обліку: розробка нових або удосконалення існуючих первинних та зведених документів, форм звітності. Для цього необхідно ознайомитися із затвердженими формами документів, з їх обов’язковими реквізитами та виявити, якої саме інформації, на Вашу думку, не вистачає. Наприклад, позитивним моментом може бути розробка форм управлінської звітності у системі управлінського обліку (як приклад, звіт про виконання бюджету (для підприємств торгівлі), звіт про собівартість за елементами (для виробничих підприємств);
  2. У пунктів про методику обліку: наприклад, якщо Вашим об’єктом дослідження є дебіторська заборгованість, доцільно розглянути способи її погашення: проведення взаємозаліку, факторинг та інші. При цьому Вашими пропозиціями можуть бути: відображення таких операцій в обліку (кореспонденція рахунків), розробка системи аналітичних рахунків (для управлінського обліку). Більш виграшно досліджувати ті об’єкти та операції, які з’явилися нещодавно, та відносно яких відсутні конкретні рекомендації Мінфіну. Як приклад, якщо Ви будете писати про електронну комерцію, то Вашою науковою новизною можуть бути: побудова схеми процесу продажу через Інтернет (з обов’язковим візуальним супроводженням), розробка первинних документів, пропозиції стосовно методики відображення в обліку всіх операцій, пов’язаних з цим видом діяльності (а саме: особливості складського обліку, витрат на доставку товару замовнику, витрат на персонал (тут також можна торкнутися теми трудової дисципліни, оскільки адміністративний персонал може працювати віддалено, що потребує розробки, наприклад, положень наказу про облікову політику, у якому слід передбачити усі ці нюанси). Також обов’язковим аспектом під час написання дипломної магістерської роботи є порівняння ПСБО та МСБО по Вашому об’єкту, пошук способів улучення та адаптації МСБО до вітчизняних підприємств. Для цього необхідно сформувати порівняльну таблицю (наприклад, якщо Ваш об’єкт дослідження – запаси, то така таблиця буде складатися з таких критеріїв, як: оцінка запасів при зарахуванні до балансу, оцінка запасів на дату балансу, оцінка запасів на дату вибуття. При цьому вона матиме дві колонки: згідно положень ПСБО 9 «Запаси» та згідно положень МСБО 2 «Запаси», у яких заохочуються посилання на пункти цих стандартів);
  3. У пункті про методи аналізу/аудиту/контролю найчастіше достатньо розробити етапи проведення досліджуваного процесу (наприклад, етапи аналізу ефективності використання основних засобів на підприємстві). Під час дослідження аудиту та контролю варто пам’ятати, що аналіз є однією зі складових цих процесів, що підвищує вірогідність наукової новизни (тобто, Ви можете запропонувати удосконалену методу аудиту чи контролю, у межах якої також запропонуєте набір або вже існуючих, або розробите власні коефіцієнти розрахунку показників);
  4. Логічний, систематизований та грамотний виклад матеріалу науковим стилем, відсутність плагіату, оскільки на сьогодні багато ВНЗ проводять перевірку дипломних робіт на унікальність. Більш презентабельного вигляду Ваша робота набуде шляхом підтримки балансу тексту та візуального супроводження викладеного матеріалу (рисунками, схемами, таблицями). Особливо важливо презентувати Ваші авторські пропозиції та розробки у вигляді процесу, схеми, алгоритму, порівняльної таблиці, що дозволить значно спросити сприйняття інформації, оцінити її корисність та доцільність. Кожну таблицю або рисунок необхідно прокоментувати, для чого достатньо просто зробити акцент на основній ідеї (наприклад, якщо у табличній формі Ви представили інформацію стосовно структури активів та пасивів балансу підприємства у цілому, по тексту можна викласти лише основні показники стосовно досліджуваного об’єкта: Позитивна динаміка капіталу підприємства призвела до зменшення його структури: зниження питомої ваги власного капіталу у 2017 році у порівнянні із 2016 роком на 9.8 пп., що супроводжується відповідним зростанням частки суми поточних зобов’язань на 13.2 пп.»);
  5. Використання сучасних комп’ютерних технологій, бухгалтерських програм для викладу матеріалів стосовно автоматизації процесу обліку, аналізу, аудиту та контролю досліджуваного об’єкта. Досить часто у дипломних роботах описується процес відображення господарських операцій з обраним Вами об’єктом шляхом візуального супроводження (а саме – знімки екранів, які супроводжують текст роботи). Вагомою перевагою під час вивчення процесу автоматизації буде аналіз та порівняння двох-трьох програмних продуктів (наприклад, «1С», «Парус-Бухгалтерія», «Галактика»).

Слід дати кілька простих, але дуже корисних порад для написання і успішного захисту дипломної магістерської роботи:

  • Відповідально поставитися до вибору теми. Об’єкт дослідження має бути дійсно цікавим та зрозумілим для Вас. Ви повинні розумітися на практичних аспектах проблематики (наприклад, облікове забезпечення податку на додану вартість, податку на прибуток). При виборі теми дослідження доцільно ознайомитися на сайтах наукових бібліотек з переліком нещодавно захищених дисертаційних робіт, оскільки саме у них можна відслідкувати тенденції наукових досліджень.
  • Під час вибору бази дослідження (тобто підприємства, на основі якого Ви виконуєте роботу) необхідно обов’язково упевнитися чи ведеться облік досліджуваного Вами об’єкта (наприклад, чи обліковуються на підприємстві нематеріальні активи, біологічні активи). Погодьтеся, адже не цілком логічно писати дипломну магістерську роботу про калькулювання собівартості готової продукції на прикладі підприємства торгівлі або сфери послуг. При виборі форми власності досліджуваних підприємств також краще обирати підприємства однакової форми власності (наприклад, для дослідження обліку вкладень інвесторів порівняння товариств з обмеженою відповідальністю та акціонерними товариства краще уникнути). Також варто пам’ятати про відмінності між формами звітності великих та малих підприємств, тому обирати підприємства різних масштабів для проведення аналізу не зовсім коректно. При цьому приймати брати до уваги направленість Вашого ВНЗ та Вашої спеціальності.
  • Для написання якісної дипломної роботи необхідно досліджувати та цитувати наукові праці останніх 10-15 років (за виключенням класиків, наприклад, «Трактат про рахунки та записи» Луки Пачолі). На сайтах http://www.irbis-nbuv.gov.ua, https://cyberleninka.ruможна знайти статті профільних наукових журналів у pdf форматі. Почніть з пошуку за ключовими словами (наприклад, облік товарів), наступним кроком ознайомтеся із самими свіжими працями, виокремте наукових діячів, які спеціалізуються у даній тематиці (наприклад, метрами в управлінському обліку є Голов С.Ф., Нападовська Л.В., Чумаченко М.Г., в обліку інтелектуального капіталу Легенчук С.Ф., Уманців Г.В.). Таким чином, Ви вже почнете шукати напрацювання саме цих авторів. Варто зазначити, що непоодинокі випадки, коли на захисті дипломної роботи члени комісії можуть запитувати прізвища дослідників, на основі робіт яких Ви написали роботу. Необхідно бути готовим до таких питань.
  • Особливо важливо під час написання дипломної роботи з бухгалтерського обліку ознайомитися з усіма актуальними версіями нормативно-правових актів, що прямо чи опосередковано стосуються Вашої теми. Жодна дипломна магістерська робота з бухгалтерського обліку не може бути написаною без здійснення критичного аналізу законодавчої бази, пошуку колізій та пропозиції їх вирішення. Також, вивчаючи нормативно-правове поле досліджуваного питання, необхідно завжди перевіряти чинність законодавчої бази на момент написання роботи (https://zakon.rada.gov.ua). Заохочується використання виключно актуальних та чинних норм та положень.
  • Під час аналізу статичних даних (чи то макроекономічних показників по країні, галузі, сфері діяльності, чи просто по підприємству, за даними якого Ви пишете роботу) перевірте у вимогах методичних рекомендацій Вашого ВНЗ за який саме період необхідно здійснювати дослідження (зазвичай 3-5 років). Он-лайн ресурсами для цього виступають сайт Державної служби статистики та SMIDA(https://smida.gov.ua), на якому зібрані інформаційні масиви емітентів.

Виконану статтю разом з резюме необхідно вислали на електрону адресу студії.

умови співпраці>>початок співпраці>>авторський гонорар>>штрафні санкції>>причини припинення співпраці >>пробне завдання>>альтернативне завдання